Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення х і сесії ш скликання

Опільської сільської ради

Сокальського району Львівської області

від 19 березня 2008р. № 46

Сільський голова  А.Дмитрів

СТАТУТ

ЗАБУЗЬКОГО ЯСЕЛ - САДКА

                                                                  ОПІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу освіти

Сокальської райдержадміністрації

Р. Монастирський

14 січня 2008 р.

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Забузький ясла-садок Опільської сільської ради Сокальського району Львівської області знаходиться у комунальній власності Опільської сільської ради.

1.2.  Місцезнаходження Забузького ясел-садка Опільської сільської ради Сокальського району Львівської області:

80028, Львівська область, Сокальський район, с. Забужжя.

1.3.  Забузький ясла-садок Опільської сільської ради Сокальського району Львівської області (далі - ясла-садок) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4.   Засновником ясел - садка є Опільська сільська рада.

Засновник здійснює фінансування ясел — садка, його матеріально-

технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво, ремонт та господарське обслуговування приміщень, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5.  Ясла - садок в своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР), Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, П шоженням про дошкільний навчальний заклад, іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та власним статутом.

1.6.  Головною метою ясел - садка є забезпечення 'реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7.  Діяльність ясел - садка спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

>                 збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

>                 виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

>                 формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

>                 виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

>                 здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.8.  Ясла - садок несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

>                 реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;

>                 забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

>                 дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально- технічної бази.

1.9.    У яслах - садку визначена українська мова навчання.

1.10.   Взаємовідносини між яслами - садком з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЯСЕЛ - САДКА

2.1.     Ясла - садок розрахований на ЗО місць.

2.2.     Групи комплектуються за віковими (одновікові, різновікові) ознаками.

Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці.

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року (квітень— травень).

2.3.     У яслах - садку функціонують групи загального розвитку.

2.4.     Ясла - садок має групи з денним режимом перебування дітей.

2.5.     Наповнюваність груп у яслах - садку становить:

>              для дітей віком до одного року— до 10 осіб;

>              для дітей віком від одного до трьох років— до 15 осіб;

>              для дітей віком від трьох до шести (семи) років— до 20 осіб;

>              різновікові—до 15 осіб;

>              в оздоровчий період— до 15 осіб.

2.6.   Прийом дітей до ясел - садка здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, документа для встановлення батьківської плати.

2.7.   Під час прийому дитини до ясел - садка керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом ясел - садка, іншими документами, що регламентують його діяльність.

2.8. За дитиною зберігається місце у яслах- садку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.9Відрахування дітей із ясел- садка може здійснюватись:

Ø {C}За бажанням батьків або осіб, які їх змінюють;

Ø {C}На підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у яслах- садку даного типу;

Ø {C}У разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація ясел – садка зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, як їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Забороняється безпідставне відрахування дитини з ясел- садка.

2.10. Ясла-садок здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують ясла-садок, та надання консультаційної допомоги сім’ї.

2.11 Діти, які перебувають у яслах-садку під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у ньому.

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЯСЕЛ - САДКА

3.1.   Режим роботи ясел - садка встановлюється його власником за погодженням з відповідними органами управління освітою та охорони здоров’я.

3.2.   За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у яслах-садку дитина може перебувати протягом дня або короткотривало (неповний день). Для дітей, які перебувають у яслах-садку короткотривало, можуть створюватися окремі групи.

Зарахування дітей до таких груп здійснюється на загальних підставах.

3.3.   Для задоволення потреб населення ясла-садка може функціонувати протягом року чи сезонно (неповний календарний рік, але не менш як три місяці на рік).

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У

ЯСЛАХ- САДКУ

4.1.   Навчальний рік у яслах-садку починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період - 1 червня по 31 серпня.

4.2.   Ясла-садок здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3.   План роботи ясел - садка схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником ясел - садка і погоджується відділом освіти Сокальської райдержадміністрації.

План роботи ясел - садка на оздоровчий період додатково погоджується головним державним санітарним лікарем Сокальського району.

4.4.        Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою, навчально-методичними посібниками, затвердженими МОН.

4.5.        З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей, ясла-садок може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо), провадити інноваційну діяльність.

4.6.   При організації освітнньго процесу за одним або кількома пріоритетними напрямами чи провадженні інноваційної діяльності ясла- садок має право обирати програму з варіантних, затверджених МОН.

 

4.7.  Ясла - садок може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та яслами-садком у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом з МОЗ.

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з ясел - садка.

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЯСЛАХ - САДКУ

5.1.  Ясла-садок забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном.

5.2.  Харчування дітей у яслах-садку та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

5.3.  Для дітей, які перебувають у яслах-садку менше шести годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють.

5.4.  Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на керівника ясел - садка.

5.5.  Контроль і державний нагляд за якістю харчування у яслах-садку покладаються на власника, відповідні органи управління охорони здоров’я та відповідні органи управління освітою.

5.6 Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у яслах-садку у розмірі, що не перевищує 50 відсотків від вартості харчування на день.

Від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував прожиткового мінімуму.

5.7.  Порядок встановлення плати за харчування дитини у яслах-садку визначається Кабінетом Міністрів України.

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЯСЛАХ - САДКУ

6.1. Медичне обслуговування дітей у яслах-садку здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками Сокальської ЦРЛ і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на

догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.2.      Ясла-садок надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1.      Учасниками навчально-виховного процесу у яслах - садку є:

>                діти дошкільного віку;

>                завідувач;

>                педагогічні працівники;

>                помічники вихователів та няні:

>                батьки або особи, які їх замінюють.

7.2.      Дитина має право на:

>                безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

>                захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

>                захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

>                здоровий спосіб життя.

7.3.      На посаду педагогічного працівника ясел - садка призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме, освітньо- кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту" - вищу або середню спеціальну освіту), а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.4.      Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини у яслах-садку регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.5.      Педагогічні працівники ясел-садка підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років.

7.6.      Педагогічні працівники ясел-садка мають право:

>                на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

>                брати участь у роботі органів самоврядування ясел-садка;

>                на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

>                проводити в установленому порядку науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу;

>                вносити пропозиції щодо поліпшення роботи ясел-садка;

>                 на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

>                 об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

7.7.    Педагогічні працівники ясел-садка зобов’язані:

>                 виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

>                 дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

>                 забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

>                 брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

>                 виконувати накази та розпорядження керівництва;

7.8.   Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників ясел-садка регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку ясел-садка.

7.9.   Працівники ясел - садка несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я вихованців згідно із законодавством.

7.10.  Працівники ясел - садка проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

7.11.   Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку ясел - садка, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

7.12.    Права батьків або осіб, які їх замінюють:

>                 обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ясел - садка;

>                 звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

>                 брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази ясел - садка ;

>                 відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

>                 захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

7.13.    Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

>                 виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

>                 забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

>               постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

>               поважати гідність дитини;

>               виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

>               своєчасно вносити плату за харчування дитини в яслах - садку у встановленому порядку;

>               своєчасно повідомляти ясла - садок про можливість відсутності

або хвороби дитини.

МИ. УПРАВЛІННЯ ЯСЛАМИ - САДКОМ

8.1.     Управління яслами - садком здійснює Опільська сільська рада.

8.2.     Безпосереднє керівництво роботою ясла - садка здійснює його завідувач.

8.3.     На посаду завідувача ясел - садка призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

8.4.     Завідувача ясел - садка призначає на посаду та звільняє з посади зіддділ освіти Сокальське: райдержадміністрації.

8.5.     Завідувач ясел -садка:

здійснює керівництво і контроль за діяльністю ясел - садка;

г діє від імені ясел - садка, представляє його в державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними

особами;

>               тозпоряджається з > становленому порядку майном, коштами ясел - садка : відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріальн:-технічної бази;

>               лгиймає на робот} та звільняє з роботи працівників ясел - садка;

>               ссгмує штатний розпис за погодженням із власником ясел - садка;

>               контголює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

>               затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

>               забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

>               відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених законом України "Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

 

>                 контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

>                 підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

>                 організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють:

>                 щороку звітує про свою діяльність на конференції колективу ясел

-         садка та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.6.   Колегіальним постійно діючим органом управління ясел - садка є педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять завідувач, педагогічні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів.

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладі, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач ясел - садка.

Педагогічна рада ясел - садка:

>                 оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

>                 розглядає       питання удосконалення організації       навчально-

виховного процесу у яслах - садку;

>                 визначає план роботи ясел - садка та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

>                 затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

>                 обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних

працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально- виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

>                 аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у яслах - садку:

>                 визначає шляхи співпраці ясел - садка з сім’єю;

>                 розглядає     питання морального та матеріального    заохочення

працівників ясел - садка;

>                 заслуховує      звіти педагогічних працівників, які        проходять

атестацію;

>                 затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

>                 розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні навчальні заклади.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ясел

-         садка.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

8.7.Органом громадського самоврядування у яслах - садку є.

 

конференція колективу ясел - садка та батьків або осіб, які їх замінюють,

що скликаються не рідше одного разу на рік.

 

       Кількість учасників конференції від працівників ясел - садка - 7, батьків

або осіб, які їх замінюють -7.

       Термін їх повноважень становить 1 рік.

       Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше

половини делегатів кожної з двох категорій. Рішення приймається простою

більшістю голосів присутніх делегатів.

       На конференції:

 

> обирають раду ясел - садка, її членів та голову, встановлюють

строк їх повноважень;

 

> заслуховують звіт завідувача з питань статутної діяльності ясел -

садка , голови ради ясел - садка, дають оцінку роботи шляхом таємного або

відкритого голосування;

 

> розглядають питання навчально-виховної, методичної та

фінансово-господарської діяльності ясел - садка;

 

> затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку

ясел - садка.

 

      8.8. У період між конференціями діє рада ясел - садка , діяльність якої

регулюється статутом.

 

       Рада ясел - садка:

 

> організовує виконання рішень конференцій;

 

> розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної

освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання

бюджету ясел - садка;

 

> вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення

учасників навчально-виховного процесу;

 

> погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

      До складу ради ясел - садка обираються пропорційно представники від

педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

     Засідання ради ясел - садка є правомірним, якщо в ньому бере участь не

менше двох третин її членів.

 

      Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на

засіданні не менше двох третин її членів.

 

     У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

 

     8.9. У яслах - садку може створюватись і діяти піклувальна рада - орган

самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади.

підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян з

метою залучення громадськості до розвэязання проблем освіти, забезпечення

сприятливих умов ефективної роботи ясел - садка.

        Піклувальна рада (у складі 7-10 осіб) створюється за рішенням

конференції або ради ясел - садка.

        Члени піклувальної ради обираються на конференції ясел - садка і

працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова. який

обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклуватьної

ради. Кількість засідань визначається їх доцільніст, але, як правило, не

менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

>               співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами спрямована на поліпшення умов утримання дітей у яслах - садку;

>               сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної бази;

>               сприяння залученню додаткових джерел фінансування ясел - садка;

>               сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

>               організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників ясел - садка;

>               стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

>               всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та яслами - садком;

>               сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально- виховного процесу.

IX. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЯСЕЛ-САДКА

9.1.     Фінансово-господарська діяльність ясел - садка провадиться відповідно до законодавства та його статуту.

9.2.     Фінансово-господарська діяльність ясел - садка провадиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

Джерелами фінансування ясел - садка є кошти:

>                       засновника;

>                       місцевого бюджету у розмірі,       передбаченому  нормативами

фінансування;

>                       батьків або осіб, які їх замінюють;

>                       добровільні пожертвування і       цільові внески          фізичних і

юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.

9.3.     Штатний розпис ясел - садка затверджується відділом освіти Сокальської райдержадміністрації на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном.

9.4.     Матеріально-технічна база ясел - садка включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі централізованої бухгалтерії, яка обслуговує ясла - садок.

Майно ясел-садка належить йому на правах, визначених Законом України “Про дошкільну освіту” та іншими нормативно-правовими актами.

9.5.     Відповідно до рішення Опільської сільської ради від 11 січня 2007 р. N 21 ясла - садок має земельну ділянку, де розмішуються спортивні

майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тошо.

    9.6. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна

ясел - садка проводиться лише у випадках, передбачених чинним

законодавством.

    9.7. Ясла - садок за погодженням із власником може:

> придбати і орендувати необхідне обладнання та інше майно;

>отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або

фізичних осіб;

> здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним

та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із

законодавством.

 

9.8. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку та

статистичної звітності у яслах - садку здійснюється відповідно до законодавства.

 

 

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЯСЕЛ - САДКА

 

10.1. Державний контроль за діяльністю ясел - садка здійснюють

Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних

закладів, засновник та відділ освіти Сокальської райдержадміністрації.

 

10.2. Основною формою державного контролю за Діяльністю ясел -

садка є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять

років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

10.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов,язаного з

навчально-виховним процесом у яслах - садку, встановлюється

засновником.